Pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai

Mažos kainos akcijos su pasirinkimo sandoriais

Bitcoin investicijos galite nusipirkti pardavimo pasirinkimo sandorį

X, Žin. Taikymo sritis 1. Šiame skirsnyje nustatyti prospekto rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo reikalavimai, kurių turi būti laikomasi, kai emitento, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika, vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai blockchain akcijų pasirinkimo sandoriai į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Jei emitento buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi, jeigu emitento vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje. Jei šio straipsnio 2 dalies 2, 4, 6 ir 7 punktuose nurodytais atvejais vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi teisę parengti prospektą.

Straipsnio pakeitimai: Nr. Pareiga paskelbti prospektą 1. Vertybinių popierių viešas siūlymas Lietuvos Respublikoje gali būti vykdomas tik po to, kai šio skirsnio nesusijęs diversifikavimo strategijos apibrėžimas tvarka vertybinių popierių emitentas ar siūlytojas paskelbia prospektą. Pareiga paskelbti prospektą netaikoma, jei: 1 vertybiniai popieriai siūlomi tik profesionaliems investuotojams; ir ar 2 vertybiniai popieriai siūlomi mažiau kaip fizinių ar juridinių asmenų kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, neskaitant profesionalių investuotojų; ir ar 3 kiekvienas iš investuotojų įsigyja vertybinių popierių mažiausiai už 50 tūkstančių eurų, skaičiuojant atskirai kiekvienam siūlymui; ir ar 4 siūlomi vertybiniai popieriai, kurių vieno vieneto nominali vertė yra ne mažesnė kaip 50 tūkstančių eurų; ir ar 5 siūlomi vertybiniai popieriai, kurių visų bendra pardavimo vertė nesiekia tūkstančių eurų, skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį.

Vertybinių popierių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, paskesnis pardavimas laikomas atskiru siūlymu ir, vadovaujantis šio Įstatymo 2 straipsnio 30 dalies nuostata, vertinama, ar toks siūlymas gali būti laikomas viešu siūlymu. Platinant vertybinius popierius per tarpininkus, prospektas turi būti skelbiamas, jei galutiniam siūlymui netaikoma nė viena iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių.

Vertybinių popierių įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kuri veikia Lietuvos Respublikoje, gali būti vykdomas tik po to, kai asmuo, siekiantis vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, šio skirsnio pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai tvarka paskelbia prospektą. Vertybinių popierių komisija nustato bendrąsias išimtis, taikomas vertybiniams popieriams, kuriuos viešai siūlant arba įtraukiant į prekybą reguliuojamoje rinkoje pareiga paskelbti prospektą netaikoma.

Įstatymas papildytas straipsniu: Nr. Prospekto rengimas 1. Prospekte pateikiama informacija apie emitentą ir jo vertybinius popierius, kurie bus viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

qualcomm akcijų pasirinkimo sandoriai jūsų prekybos sistema

Prospekte turi būti pateikiama visa informacija, kuri, atsižvelgiant į konkretaus emitento ir jo išleistų vertybinių popierių, kurie bus viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ypatumus, yra būtina, kad investuotojai, remdamiesi šia informacija, galėtų teisingai įvertinti emitento ir kiekvieno garanto turtą bei įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną ir nuostolius, veiklos perspektyvas, taip pat šių vertybinių popierių suteikiamas teises.

Prospektas privalo būti tokios formos, kuri palengvintų informacijos suprantamumą ir jos analizę. Jei galutinė siūlymo kaina ir vertybinių popierių, kurie bus viešai siūlomi, skaičius negali būti nurodyti prospekte, tai: 1 prospekte turi būti nurodomi kriterijai ir ar sąlygos, pagal kurias bus nustatomi vertybinių popierių skaičius ir kaina arba maksimali kaina; arba 2 investuotojas turi teisę, paprasta rašytine forma pateikdamas pareiškimą prospekte specialiai nurodytam asmeniui, atšaukti vertybinių popierių įsigijimą arba pasirašymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po to, kai šio skirsnio nustatyta tvarka Vertybinių popierių komisijai buvo pranešta ir viešai paskelbta apie vertybinių popierių, kurie pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai viešai siūlomi, galutinę siūlymo kainą ir kiekį.

Vertybinių popierių komisija gali leisti nepateikti prospekte tam tikros informacijos, kurios įtraukimo į prospektą reikalauja šio skirsnio ir m.

Komisijos reglamento EB Nr. Emitento, vertybinių popierių siūlytojo arba asmens, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu prospektą gali sudaryti vienas dokumentas arba keletas atskirų dokumentų. Prospekte, kurį sudaro vienas dokumentas, privalo būti santrauka, kurioje glaustai ir suprantamai nurodomos pagrindinės emitento, kiekvieno garanto ir vertybinių popierių charakteristikos bei su tuo susijusios rizikos.

Prospekte, sudarytame iš atskirų dokumentų, turi būti pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai dokumentas, vertybinių popierių raštas ir santraukos raštas. Informacija prospekte gali būti pateikiama nuorodos būdu. Prospektų, jų sudedamųjų dalių formą, turinį ir sudarymo tvarką nustato Vertybinių popierių komisija. Atsakomybė už prospekte pateiktą informaciją 1. Už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą yra atsakingas emitentas, garantas, emitento administracijos, valdymo ar priežiūros organai, vertybinių popierių siūlytojas arba asmuo, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Be šių asmenų ar bendrovės organų, už prospekte pateiktą informaciją gali būti atsakingi ir kiti asmenys. Atsakingi asmenys turi būti aiškiai nurodyti prospekte: fizinio asmens vardas, pavardė ir einamos pareigos, juridinio asmens pavadinimas ir buveinės adresas. Kartu turi būti pridedamas atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, prospekte pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad jokia svarbi informacija nėra praleista. Investuotojas, patyręs žalos dėl prospekte pateiktos neteisingos ar neišsamios informacijos, turi teisę iš atsakingų asmenų reikalauti žalos atlyginimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Tačiau civilinė atsakomybė netaikoma, jei investicinis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis vien tik santraukoje įskaitant ir santraukos vertimą pateikta informacija, nebent santrauka yra klaidinanti, neteisinga arba prieštaringa, kai ji skaitoma kartu su kitomis prospekto dalimis. Vertybinių popierių komisija turi teisę reikalauti, kad emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai patvirtinimo, kai emitento buveinė yra ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, pateiktų dokumentą, kuriame būtų nurodyti ir pasirašytų asmenys, atsakingi už kiekvieno iš prospekte pateikiamos informacijos punkto teisingumą ir išsamumą, įskaitant ir Lietuvos Respublikos konsultantus, dalyvaujančius rengiant prospektą ar konsultuojančius emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipiasi dėl prospekto patvirtinimo.

Prospekto tvirtinimas 1. Gali būti skelbiamas tik Vertybinių popierių komisijos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintas prospektas.

Apie priimtą sprendimą dėl prospekto patvirtinimo Vertybinių popierių komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto pateikimo tvirtinti informuoja emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Jei vertybinius popierius, kurie bus viešai siūlomi, išleido leidžia emitentas, kurio vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir kuris anksčiau viešai nesiūlė vertybinių popierių, šio straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas yra 20 darbo dienų.

Pinigus tinklo44 online uždirbti pinigus internetu Vertybinių popierių komisija šiame straipsnyje nustatytais terminais jokio sprendimo nepriima, laikoma, kad prospektas nepatvirtintas.

fxc exe variantai celsius binance smart chain

Pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai Vertybinių popierių komisijai pateikiami ne visi būtini dokumentai arba ji turi rimtų priežasčių reikalauti papildomos informacijos, Vertybinių popierių komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po prašymo patvirtinti pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai pateikimo informuoja emitentą, vertybinių popierių siūlytoją arba asmenį, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kad turi būti pateikti papildomi dokumentai ar informacija.

Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti terminai pradedami skaičiuoti po to, kai pateikiami visi būtini dokumentai ir informacija. Vertybinių popierių komisija, gavusi kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išankstinį sutikimą, turi teisę perduoti jai tvirtinti prospektą. Apie sprendimą perduoti prospekto tvirtinimą kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai Vertybinių popierių komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša emitentui, vertybinių popierių siūlytojui ar asmeniui, kuris kreipėsi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo Vertybinių popierių komisijos sprendimo perduoti prospekto tvirtinimą kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai priėmimo. Vertybinių popierių komisija priima sprendimą dėl prospekto patvirtinimo, atlikusi prospekto išsamumo patikrinimą, įskaitant jame pateiktos informacijos suderinamumo ir suprantamumo patikrinimą.

  • Akcijų pasirinkimo klausimus užduoti Iškyla klausimas: kas turėtų būti teikiamas pirmenybė?
  • Fx options mokymo kursas, Interneto testas. Interneto greičio matuoklė
  • Išvestinės finansinės priemonės | AG Invest advokatų kontora
  • Blockchain bitkoin investicijos Kitos naujienos.
  • Savaitės pasirinkimo sandorių pajamos - saugausavoturta.lt
  • Pigių pasirinkimo sandorių kanada

Prospekto patvirtinimas reiškia, kad prospekte pateikta informacija atitinka šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas informacijos pateikimo taisykles. Jis nepatvirtina pateiktos informacijos teisingumo, taip pat negali būti laikomas Vertybinių popierių komisijos rekomendacija investuotojams. Prospekto paskelbimas 1.

Savaitės Pasirinkimo Sandorių Pajamos Rasti akcijų su savaitės pasirinkimo galimybėmis. Akcijų pasirinkimo sandorių Programinė įranga teigia, kad sėkmės rodiklis yra gerokai daugiau nei 80 proc. Ir mes manėme, kad prasminga, kad kažkas būtų toks užimtas ir naujas, kaip Holly, kad čia investuotų šiek tiek pinigų ir uždirbtų pasyvias pajamas.

Emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, patvirtintą prospektą pateikia Vertybinių popierių komisijai ir jį viešai paskelbia nedelsdamas, ne vėliau kaip prieš pradedant viešą siūlymą ar įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas laikomas viešai paskelbtu, jeigu jis paskelbiamas: 1 bent viename visoje Lietuvoje platinamame laikraštyje, kai viešas siūlymas bus vykdomas arba siekiama įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje; arba 2 brošiūros pavidalu, kuri yra nemokamai teikiama emitento buveinėje, reguliuojamos rinkos, kurioje bus prekiaujama vertybiniais popieriais, operatoriaus buveinėje arba vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų įskaitant mokėjimų tarpininkusplatinančių ar parduodančių vertybinius popierius, buveinėse visiems to pageidaujantiems asmenims; arba 3 elektronine forma emitento interneto tinklalapyje ir tarpininkų įskaitant mokėjimų tarpininkusplatinančių ar parduodančių vertybinius popierius, interneto tinklalapyje; arba 4 elektronine forma reguliuojamos rinkos, kurioje pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai įtraukimo į prekybą, operatoriaus interneto tinklalapyje.

Jei prospektas paskelbiamas šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nustatytu būdu, prospektas papildomai turi būti paskelbiamas elektronine forma šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta tvarka. Elektronine forma paskelbto prospekto popieriuje išspausdinta kopija turi būti nemokamai pateikiama investuotojui, jeigu jis to prašo.

Prospekto kopiją turi pateikti emitentas, vertybinių popierių siūlytojas arba asmuo, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba tarpininkai, parduodantys arba kitaip platinantys vertybinius popierius.

Vertybinių popierių komisija savo interneto tinklalapyje skelbia per paskutinius 12 mėnesių patvirtintus prospektus. Jei prospektas sudarytas iš atskirų dokumentų ir ar informacija pateikiama nuorodos būdu, prospektą sudarantys dokumentai ir informacija gali būti paskelbiami nepriklausomai vienas nuo kito, su sąlyga, kad visi prospektą sudarantys dokumentai ir informacija yra viešai prieinami ir teikiami nemokamai šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

Kiekviename atskirai paskelbtame dokumente turi būti nurodoma, kur yra paskelbti kiti prospektą sudarantys dokumentai. Viešai paskelbto prospekto ir jo priedų tekstas bei formatas turi atitikti Vertybinių popierių komisijos patvirtinto prospekto ir jo priedų tekstą bei formatą.

dirbti iš namų darbo dienos sūpynės prekybos sistema mt4

Prospekto galiojimas ir prospekto priedas 1. Prospektas galioja 12 mėnesių po jo paskelbimo, su sąlyga, kad yra laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Kiekvienas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida ar netikslumas, susiję su prospekte pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, kurie atsirado ar buvo pastebėti laikotarpiu nuo prospekto patvirtinimo iki viešo siūlymo pabaigos arba iki prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, turi būti nurodyti prospekto priede.

Prospekto priedas tvirtinamas ta pačia tvarka kaip ir pats prospektas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo, o skelbiamas ta pačia tvarka, kokia buvo paskelbtas pats prospektas. Santrauka, įskaitant ir jos vertimą, taip pat turi būti papildoma atsižvelgiant į prospekto priede pateiktą naują informaciją. Investuotojai, kurie išreiškė sutikimą įsigyti ar pasirašyti vertybinių popierių iki prospekto priedo paskelbimo, turi teisę per penkias darbo dienas po prospekto priedo paskelbimo atšaukti savo sutikimą, o emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai rinkoje, privalo per 10 darbo dienų grąžinti jų įnašus be jokių atskaitymų.

Periodinis informacijos skelbimas Atskaitingas emitentas ir bet kuris kitas emitentas, kurio išleisti vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka ir laiku turi parengti ir Vertybinių popierių komisijai, reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama jo išleistais vertybiniais popieriais, operatoriui bei visuomenei pateikti šias periodines ataskaitas: 1 metų prospektus-ataskaitas; 2 kitas periodines ataskaitas.

Metų prospekto-ataskaitos ir kitų periodinių ataskaitų išsamų turinį nustato Vertybinių popierių komisija. Vertybinių popierių komisija turi teisę atleisti asmenį nuo pareigos paskelbti tam tikrą informaciją, jeigu jos paskelbimas padarytų atskaitingam emitentui didelę žalą, o nepaskelbimas nesuklaidintų investuotojų. Metinė finansinė atskaitomybė turi būti pateikta kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada. Kitos periodinės ataskaitos gali būti ketvirčio ir pusmečio.

investuoti kriptovaliutos akcijas backtesting prekybos strategijų knyga

Šių periodinių ataskaitų parengimo periodiškumą nustato Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į atskaitingo emitento ir jo išleistų vertybinių popierių apyvartos dydį ir į tai, ar vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Atskaitingas emitentas neatlygintinai privalo sudaryti sąlygas susipažinti kiekvienam jo išleistų vertybinių popierių savininkui su šiame straipsnyje numatytomis periodinėmis ataskaitomis, o pastarojo reikalavimu padaryti jam šių ataskaitų kopijas.

Už ataskaitų kopijas gali būti imamas atskaitingo emitento įstatuose nustatytas mokestis, neviršijantis dokumentų pateikimo sąnaudų. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga netaikoma emitentams, kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai vieneto nominali vertė yra ne mažesnė kaip 50 tūkstančių eurų. Informacijos pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai esminius įvykius skelbimas 1.

Atskaitingas emitentas ir bet kuris kitas emitentas, kurio išleisti vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka nedelsdamas turi pateikti Vertybinių popierių komisijai, reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama jo išleistais vertybiniais popieriais, operatoriui ir bent dviem Lietuvos informacijos agentūroms ar dienraščiams informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį ir paskelbti jį savo interneto tinklalapyje, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį.

Informaciniame pranešime turi būti atskleistas įvykio pobūdis ir trumpas turinys. Naujienų agentūra ar dienraštis, kuriems bus pateikiama informacija apie esminius įvykius, turi būti nurodyti metų prospekte-ataskaitoje. Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į emitento ir jo išleistų vertybinių popierių apyvartos dydį, turi teisę nustatyti, kad apie esminį įvykį turi būti pranešta ne iš karto, o per 5 darbo dienas.

Kartu jis privalo raštu paaiškinti, kodėl negalima atskleisti informacijos, ir nurodyti datą, iki kurios ji turi likti konfidenciali. Informacijos konfidencialumo pabaigos dieną ji turi būti atskleista šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Vertybinių popierių komisija bdas padaryti daugiau pinig pusje teisę įpareigoti emitentą pranešti apie esminį įvykį ir anksčiau nei emitento numatyta atskleidimo diena, jei: 1 nebėra šioje dalyje numatyto pagrindo neskelbti informacijos arba 2 informacija tapo žinoma asmenims, kuriems ji neturėjo būti perduota.

  1. Mes esame „Bubble“, ir šis „Crypto“ vadovas žino
  2. Dvejetainių parinkčių fiktyvi sąskaita: ar šifravimas leidžia dienos prekybą
  3. Tiesiogiai įsigyti draudžiama Ar šifravimas leidžia dienos prekybą.

Reguliuojamos rinkos operatorius turi teisę nustatyti papildomus informacijos apie esminius įvykius pateikimo reikalavimus emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje. IX, Žin. Draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant vertybiniais popieriais 1. Asmenims, kurie viešai neatskleistą informaciją turi dėl to, kad yra emitento administracijos pareigūnai, valdymo ar priežiūros organų nariai ar tokia informacija jiems yra prieinama dėl jų tarnybinės padėties, profesijos, pareigų arba dėl buvimo emitento akcininku ar dėl to, kad ją gavo nusikalstamu būdu, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai bandyti sudaryti ar sudaryti savo ar trečiojo asmens sąskaita sandorių dėl vertybinių popierių, su kuriais informacija susijusi, kol ji bus viešai atskleista.

Jeigu aukščiau paminėtas asmuo yra juridinis asmuo, atitinkamas draudimas taip pat taikomas fiziniams asmenims, dalyvaujantiems priimant sprendimus dėl sandorių to juridinio asmens sąskaita sudarymo. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims taip pat draudžiama: 1 tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai informacija atskleidžiama įprastai vykdant tarnybinę, profesinę veiklą arba pareigas; 2 remiantis viešai neatskleista informacija rekomenduoti, paskatinti ar pasiūlyti kitam asmeniui sudaryti sandorį dėl vertybinių popierių, su kuriais viešai neatskleista informacija yra susijusi.

Draudimai, nustatyti šiame straipsnyje, taip pat taikomi kiekvienam viešai neatskleistą informaciją turinčiam asmeniui, kuris pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai ar turi žinoti, kad ta informacija nėra viešai atskleista. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sandorių, sudarytų iki viešai neatskleistos informacijos sužinojimo, vykdymui.

Emitento vadovai ir su jais glaudžiai susiję asmenys, kurių sąrašą nustato Vertybinių popierių komisija, šios nustatyta tvarka ir terminais turi pranešti apie sandorius, kuriuos jie sudarė savo sąskaita dėl jų vadovaujamo emitento vertybinių popierių ir dėl išvestinių ar kitų su tais vertybiniais popieriais susietų finansinių priemonių.

Šiuose pranešimuose turi būti nurodoma sandorių rūšis, skaičius, datos, perleistų ar įsigytų vertybinių popierių rūšis ir skaičius, sandorių suma, atsiskaitymo forma ir kiti Vertybinių popierių komisijos reikalaujami duomenys.

Šioje dalyje nurodyta informacija skelbiama visuomenei Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka.

Populiariausi

Emitentas ar asmuo, veikiantis emitento vardu ar sąskaita, atskleisdamas viešai neatskleistą informaciją bet kuriam trečiajam asmeniui atlikdamas įprastines tarnybines, profesines ar kitas pareigas, turi tuo pačiu metu jei atskleidimas iš anksto neapgalvotas — nedelsiant po atskleidimo veiksmingai paskelbti visą tą informaciją visuomenei.

Šis reikalavimas netaikomas, jei informaciją sužinojęs asmuo privalo laikytis konfidencialumo pareigos, kylančios iš teisės aktų, įmonės įstatų ar sutarties. Emitentai ar asmenys, veikiantys emitentų vardu ar jų sąskaita, Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka turi jai pranešti duomenis įskaitant asmens kodus apie asmenis, turinčius teisę sužinoti viešai neatskleistą informaciją darbo sutarčių ar kitokiais pagrindais, ir apie asmenis, susijusius su emitentu.

Tarpininkas, tarpininkaudamas sudarant sandorį ir pagrįstai įtardamas, kad sandoris vyktų pažeidžiant šio straipsnio 1, 2 ar 3 dalyje arba 10 straipsnyje numatytus draudimus, turi nedelsdamas apie tai pranešti Vertybinių popierių komisijai. Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai netaikomi Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės, Lietuvos banko, Europos centrinių bankų sistemos ar kitos panašias funkcijas atliekančios institucijos ar pagal jų pavedimą veikiančio asmens operacijoms pinigų politikos, valiutos kurso reguliavimo, valstybės skolos ir rezervų tvarkymo politikos srityje.

Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai netaikomi savų akcijų supirkimui ar kainų stabilizavimui, jeigu jis vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai ir reikalavimai vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Lietuvos Respublikoje esančiose ar veikiančiose reguliuojamose rinkose arba dėl kurių įtraukimo į tokias rinkas yra kreiptasiatžvilgiu taikomi tiek veiksmams, atliktiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek už jos ribų.

tradeking opciono mokymas inkų kelių sistemos prekyba

Šiame straipsnyje ir 10 straipsnyje numatyti draudimai ir reikalavimai vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Europos Sąjungos valstybių reguliuojamose rinkose arba dėl kurių įtraukimo į tokias rinkas yra kreiptasiatžvilgiu taikomi veiksmams, atliktiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, net jei atitinkamas sandoris yra sudarytas už tokios rinkos ribų. Šiame straipsnyje numatyti draudimai yra taikomi ir vertybiniams popieriams, kuriais nėra prekiaujama šio straipsnio 9 dalyje numatytose rinkose, jeigu jų vertė yra susieta su 9 dalyje numatytais vertybiniais popieriais.

Draudimas manipuliuoti rinka 1. Visiems asmenims yra draudžiama: 1 sudaryti sandorius ar duoti pavedimus pirkti ar parduoti, jei tai sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie vertybinių popierių pasiūlą, paklausą ar kainą arba jei taip asmuo ar kartu veikiantys asmenys palaiko neįprastą ar dirbtinę vieno ar keleto vertybinių popierių kainą. Šiame pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai nurodytas draudimas netaikomas, jei sandorį sudaręs ar pavedimą davęs asmuo įrodo, kad jis turi teisėtą pagrindą taip elgtis ir kad atitinkami sandoriai ar pavedimai atitinka įprastą reguliuojamos rinkos praktiką, patvirtintą priežiūros institucijos; 2 sudaryti sandorius ar duoti pavedimus pasitelkus fiktyvias priemones ar kitokios apgaulės ar gudravimo būdu; 3 skleisti per visuomenės informavimo priemones įskaitant internetą ar kitais būdais informaciją įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skleidimąkuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie vertybinius popierius, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti.

Jeigu tokią informaciją atskleidžia profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, tokia veika turi būti vertinama atsižvelgiant į jų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninę naudą ar pajamas iš tokios informacijos atskleidimo.

Viešam platinimui ar visuomenei skirtus tyrimus apie vertybinius popierius ar jų emitentus ar kitą informaciją, kuria rekomenduojama ar siūloma investavimo strategija, rengiantys ar platinantys asmenys turi užtikrinti, kad tokia informacija yra sąžiningai pateikiama, ir viešai atskleisti savo interesus bei nurodyti interesų konfliktus, susijusius su vertybiniais popieriais, su kuriais susijusi ta informacija.

Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame straipsnyje ir šio Įstatymo 8 ir 9 straipsniuose nustatytų reikalavimų, Vertybinių popierių komisija gali imtis priemonių, leidžiančių užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą įskaitant bet kurios žinomos informacijos viešą paskelbimą.

Akcijų pasirinkimo sandoriai, kas tai yra

Pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai, kuri gali labai paveikti finansų rinką, viešosios informacijos platintojai turi platinti laikydamiesi sąžiningumo ir skaidrumo principų. Vertybinių popierių reklama 1. Bet kokios rūšies reklama, susijusi su vertybinių popierių viešu siūlymu ar įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje, gali būti vykdoma tik laikantis šio straipsnio 2—6 dalyse nustatytų reikalavimų.

Šio straipsnio 2—5 dalyse nustatytų reikalavimų privaloma laikytis, jei paskelbti prospektą privaloma. Reklamoje turi būti patvirtinama, kad prospektas yra arba bus paskelbtas, ir nurodoma, kur investuotojai jį gali arba galės gauti. Reklamoje pateikiama informacija turi būti tiksli ir neklaidinanti.

Reklamoje pateikiama informacija turi atitikti prospekte esančią informaciją kai prospektas jau paskelbtas arba informaciją, kurią būtina paskelbti prospekte kai prospektas bus paskelbtas vėliau. Žodine ar rašytine forma atskleista informacija, susijusi su viešu siūlymu ar įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi atitikti prospekte esančią informaciją neatsižvelgiant į tai, ar informacija buvo paskelbta reklamos tikslais.

Kai emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas teikia svarbią informaciją profesionaliems investuotojams ar specialioms investuotojų kategorijoms įskaitant informaciją, atskleidžiamą su vertybinių pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai siūlymais susijusiuose susirinkimuosetokia informacija turi būti įtraukiama į prospektą arba prospekto priedą Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka.

Kai pagal šį Įstatymą ar Vertybinių popierių komisijos patvirtintas taisykles parengti prospektą nėra privaloma, o emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas teikia svarbią informaciją šio straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims, tokia informacija visiems nurodytiems asmenims turi būti atskleidžiama vienodomis sąlygomis.

Šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdo Vertybinių popierių komisija. Vertybinių popierių komisija, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio straipsnio nuostatos, turi teisę uždrausti vertybinių popierių reklamą ar ją sustabdyti ne ilgesniam kaip 10 iš eilės einančių darbo dienų terminui.

Lietuvos Respublikos emitento kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdomo viešo siūlymo ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje ypatumai 1. Vertybinių popierių komisija, gavusi emitento arba už prospekto parengimą atsakingo asmens prašymą leisti vykdyti vertybinių popierių viešą siūlymą ar įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ne pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai kaip per 3 darbo dienas po prašymo pateikimo, kai prašymas pateikiamas kartu su patvirtintu prospektu, arba ne vėliau pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai kitą darbo dieną po prospekto patvirtinimo, kai prašymas pateikiamas kartu su prospekto projektu, perduoda priimančiosios Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai prospekto kopiją ir prospekto patvirtinimo pažymą, liudijančią, kad prospektas parengtas laikantis teisės aktų reikalavimų.

Jei priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nustatyta, kad turi būti pateikiamas prospekto santraukos vertimas, Pirmųjų duomenų akcijų pasirinkimo sandoriai popierių komisija priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai papildomai perduoda emitento ar kito už prospekto parengimą atsakingo asmens parengtą prospekto santraukos vertimą, taip pat prospekto priedą, jei atsiranda šiame Įstatyme numatyta pareiga pateikti prospekto priedą.

Jei yra šiame Įstatyme nustatytas pagrindas neteikti prospekte tam tikros informacijos, atitinkamas pagrindas ir informacijos nepateikimą pateisinantys motyvai turi būti nurodyti prospekto patvirtinimo pažymoje.

Emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, išleistų vertybinių popierių viešas siūlymas ir įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje 1.

Emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, išleistų vertybinių popierių viešas siūlymas ar įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje gali būti vykdomas tik po to, kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda Vertybinių popierių komisijai prospekto kopiją ir patvirtinimo pažymą, liudijančią, kad prospektas parengtas pagal buveinės valstybės narės teisės aktų reikalavimus.

Jei prospektas parengtas ne lietuvių kalba, kartu su prospektu ir patvirtinimo pažyma turi būti perduodamas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą, taip pat prospekto priedai, jei atsiranda buveinės valstybės narės teisės aktuose nustatyta pareiga pateikti prospekto priedus. Jei Vertybinių popierių komisija nustato, kad emitentas arba už viešą siūlymą atsakingos finansų įstaigos pažeidė šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikomus emitentams, kurių vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, nemokamos forex prekybos knygos nustatytus pažeidimus ji turi nedelsdama pranešti emitento buveinės valstybės narei.

Jei emitentas arba už viešą siūlymą atsakinga finansų įstaiga, nepaisydama buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pritaikytų poveikio priemonių, ir toliau pažeidinėja šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, arba paaiškėja, kad pritaikytos poveikio priemonės buvo nepakankamos, Vertybinių popierių komisija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, imasi visų būtinų priemonių investuotojų interesams apsaugoti.

Vertybinių popierių komisija nedelsdama informuoja Europos Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi.

Taip pat žiūrėkite